Przed realizacją wymarzonego projektu podzielimy Twoją działkę na mniejsze zapewnimy dostęp do drogi publicznej oraz zajmiemy się ustaleniem stanu prawnego nieruchomości.
Przeprowadzimy Państwa krok po kroku przez podział gruntu na mniejsze działki. Zajmiemy się całą urzędową procedurą. Przygotujemy wstępny plan podziału nieruchomości, oraz zajmiemy się wszelkimi wnioskami do uzyskania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 


Podział działki podzielony jest na kilka etapów:

Etap I:

Przed złożeniem wniosku konieczne jest opracowanie wstępnego projektu podziału działki

Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:

1)granice nieruchomości podlegającej podziałowi;

2)oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;

3)powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;

4)naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;

5)przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;

6)przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

Nie jest to proste zadanie więc najlepiej zlecić je Naszemu Geodecie.

 

Wniosek wraz ze wstępnym projektem podziału należy złożyć w urzędzie Gminy/Miasta wraz z załącznikami:

-dokumentami określającymi tytuł prawny do nieruchomości: uwierzytelniony odpis księgi wieczystej

– wypisy z katastru nieruchomości i kopię mapy ewidencyjnej.

 

Opinię w sprawie proponowanego podziału nieruchomości wyraża w formie postanowienia, na które przysługuje w ciągu siedmiu dni od daty doręczenia zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego. Zażalenie składa się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Etap II:

Sporządzeni projektu podziału nieruchomości, który musi być sporządzony przez geodetę.

Na tym etapie całą dokumentacje opracowuje geodeta po wytyczeniu przebiegu granicy z działkami sąsiednimi  w terenie oraz sporządzeniu odpowiedniego protokołu. Kompletny operat przekazywany jest do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  a następnie zostaje on oklauzulowany oraz przyjęty do zasobu. Dla urzędu Gminy/Miasta Nasz Geodeta sporządza dodatkowy operat wraz z niezbędnymi załącznikami – stanowi podstawę do wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału.

 

EtapIII:

Składamy wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości ponownie w urzędzie Gminy/Miasta.

Do wniosku załączamy:

– Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości

– Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;

– Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku miejscowego, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 u.g.n. pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

– Wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów dokonanych niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa art. 95 u.g.n.

– Protokół z przyjęcia granic nieruchomości;

– Wykaz zmian gruntowych;

– Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;

-Mapę z projektem podziału.

-Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5u.g.n., lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a u.g.n., dokumenty wymienione w ust. 1a pkt 5-8 u.g.n. dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia..

Po złożonym wniosku organ w terminie do 30 wydaje decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości Stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kraśnik w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji